Λειτουργία / Operation - Digital Pen & Paper by CubeIQ

Go to content

Main menu:

Λειτουργία / Operation

irForms™

irForms - Λειτουργία

Σχεδίαση Φόρμας
Η σχεδίαση της φόρμας ξεκινά με την εισαγωγή του υποβάθρου της Anoto. Στην συνέχεια η φόρμα σχεδιάζεται ώστε να περιέχει το σύνολο το δεδομένων που πρέπει να συλλεχθούν σε όσο πιο εργονομική διάταξη. Αν υπήρχε ήδη η φόρμα σε ηλεκτρονική μορφή, τα πεδία της συνήθως αναδιατάσσονται και αλλάζει εν γένη η μορφή της ώστε να ικανοποιηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές της "τεχνολογίας υποβάθρου Anoto".

Ανάπτυξη βάσης δεδομένων
Υλοποιείται το μέρος της βάσης δεδομένων το οποίο αντιστοιχεί στην φόρμα. Κάθε φόρμα απαιτεί την δικιά της δομή δεδομένων (dataset) στην βάση. Υλοποιούνται πίνακες, πεδία, διασυνδέσεις πινάκων κάνονες μετατροπής και κανόνες ελέγχου.

Εκτύπωση φόρμας και διανομή
Για την εκτύπωση των "ψηφιακών" φορμών χρησιμοποιείται το τυποποιημένο ξηρογραφικό χαρτί εμπορίου. Περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα τεχνικών προαπαιτούμενων του συστήματος. Διανομή φορμών σε απλά φύλλα ή σε δεμένες σε μπλοκ.

Συμπλήρωση φόρμας με την ψηφιακή πένα
Οι φόρμες συμπληρώνονται με την χρήση της ψηφιακής πένας η οποία έχει χωρητικότητα 100 φορμών ή διάρκεια λειτουργίας ως 8 ωρών συνεχούς γραφής συμπλήρωσης φορμών.  

Αποστολή δεδομένων από την ψηφιακή πένα
Η αποστολή των δεδομένων από την ψηφιακή πένα στον
irForms server γίνεται πρώτα στο κινητό τηλέφωνο με δίκτυο Bluetooth και από το κινητό τηλέφωνο στον irForms server με δίκτυο GPRS.
Μεταφορά των αποθηκευμένων στην μνήμη της ψηφιακής πένας στοιχείων μπορεί να γίνει και μέσω σύνδεσης USB σε προσωπικό υπολογιστή και στην συνεχεία στον
irForms server.

Παραλαβή φορμών, ψηφιοποίηση, διόρθωση δεδομένων και οριστική αποθήκευση
Τα δεδομένα παραλαμβάνονται από τον Web server του
irForms server και αποθηκεύονται προσωρινά σε μορφή αρχείου PDF ή PNG. Στην συνέχεια παραδίδονται στο εσωτερικό ICR/IWR server ο οποίος αναλαμβάνει την μετατροπή της εικόνας σε ψηφιακό κείμενο με εφαρμογή της τεχνολογίας ICR/IWR και ειδικών τεχνολογιών βελτιστοποίησης παραγωγής Skai.
Το επεξεργασμένο από τον ICR/IWR server κείμενο παρουσιάζεται στον χειριστή του συστήματος (επιλογή της ροής εργασίας) για τελικό έλεγχο και αποθήκευση στην βάση δεδομένων - Database server του
irForms server. Η αρχικώς αποσταλθείσα φόρμα αποθηκεύεται και αυτή σε μορφή pdf ή png. Ο χειριστής έχει δικαίωμα ανάκλησης φόρμας (αρχείου pdf ή png), επενεπεξεργασίας (ICR/IWR), οπτικού ελέγχου, διόρθωσης και εκ νέου τελικής αποθήκευσης μέχρι την χρονική στιγμή που η φόρμα (τα δεδομένα της φόρμας) μεταφέρονται σε άλλο, ακόλουθο σύστημα.

Μεταφορά δεδομένων σε επόμενο σύστημα ERP, CMS, CRM, ... Custom
Μέσω διαφορετικών τύπων interface μπορεί να γίνει μεταφορά των αποθηκευμένων στην βάση δεδομένων του
irForms server στοιχείων, σε οποιεσδήποτε άλλη εφαρμογή.
Η ενημέρωση άλλων εφαρμογών μεταφορά μπορεί να γίνει με την σειρά βάση κριτηρίων ή παράλληλα.
Υποστηριζόμενα interfaces από τον
irForms server είναι ASCII files, XML files, DDA - Direct Database Access (LAN) και RDA - Remote Database Access (WAN - VPN - Internet).
Τα αποθηκευμένα στοιχεία μπορούν αν προβληθούν ως αρχείο PDF or PNG, ως ASCII αρχείο κειμένου ή με την μορφή Web Pages, πάνω από το διαδίκτυο σε εταιρική ιστοσελίδα (company web site).

Διαδικασίες Διαχείρισης
Στον
irForms server για κάθε εφαρμογή γίνεται η διαχείριση των φορμών (των τύπων των πεδίων, των ελέγχων επί των πεδίων, των γλωσσών, των λεξικών), των εσωτερικών χρηστών (σε αυτούς περιλαμβάνονται οι LAN και οι WAN χρήστες) των δικαιωμάτων των εσωτερικών χρηστών, των εξωτερικών χρηστών, των ψηφιακών πενών και των κινητών τηλεφώνων που χρησιμοποιούνται από που εξωτερικούς χρήστες. Στον irForms server γίνεται επίσης και η διαχείριση των γενικών παραμέτρων λειτουργίας του συστήματος όπως IP addresses, ports κοκ.

Παραλαβή, Ψηφιοποίηση, Οπτικός Έλεγχος, Διόρθωση και Οριστική Αποθήκευση.

Πρώτη σελίδα της φόρμας όπως αποστέλλεται από την ψηφιακή πένα.
Πρώτη σελίδα της φόρμας η οποία αποτελείται από δύο σελίδες όπως αποστέλλεται από την ψηφιακή πένα, αποθηκεύεται προσωρινά και εμφανίζεται στον χειριστή με μορφή (αρχείο τύπου) PDF ή PNG.
Στην φόρμα περιέχονται διαφορετικού τύπου πεδία όπως check boxes, αριθμητικά, αλφαριθμητικά, ελευθέρου κειμένου συνδυασμοί των προηγουμένων τύπων πεδίων και ένα πεδίο τύπου εικόνας το οποίο περιέχει την υπογραφή του πελάτη.
Το αρχείο τύπου pdf ή png παραμένει αποθηκευμένο στον irForms server μέχρι ο διαχειριστής του συστήματος αποφασίσει να τα μεταφέρει ή/και να τα διαγράψει.

Επεξεργασμένη η πρώτη σελίδα της φόρμας.

Η πρώτη σελίδα της φόρμας επεξεργασμένη με αντιστοίχηση των πεδίων της φόρμας με τα πεδία της βάσης δεδομένων.
Η εικόνα που βλέπει ο χειριστής στην οθόνη του υπολογιστή η οποία ομοιάζει με την πρώτη σελίδα της φόρμας δεν είναι εικόνα της φόρμας αλλά είναι η οθόνη εισαγωγής της βάσης δεδομένων (data entry screen) όπως δημιουργήθηκε κατά την κατασκευή της φόρμας και την υλοποίηση της βάσης δεδομένων.

Οι τιμές των πεδίων που εμφανίζονται έχουν προέλθει από επεξεργασία της φόρμας μέσω των αλγορίθμων ICR & IWR και την ιεραρχική χρήση λεξικών πολλαπλών γλωσσών επί των αποτελεσμάτων. Η τεχνολογία αυτή μας δίνει αποτέλεσμα με επιτυχία μεγαλύτερη του 94% στην μετατροπή χειρόγραφής Ελληνικής γλώσσας σε ψηφιακό κείμενο.

Οι τιμές των πεδίων που εμφανίζονται μπορούν να αλλάξουν από τον χειριστή (editable) πριν την τελική αποθήκευση τους. Το πεδίο τύπου εικόνας δεν εμφανίζεται στην οθόνη διότι κατά την συγκεκριμένη υλοποίηση αποφασίστηκε να μην αποθηκεύονται μέρη της φόρμας ως εικόνες αφού αποθηκεύεται όλη η φόρμα.

Η δεύτερη σελίδα της φόρμας όπως αποστέλλεται από την ψηφιακή πένα.

Επεξεργασμένη η δεύτερη σελίδα της φόρμας.
Η δεύτερη σελίδα της φόρμας επεξεργασμένη με αντιστοίχηση των πεδίων της φόρμας με τα πεδία της βάσης δεδομένων.
Και πάλι η εικόνα που βλέπει ο χειριστής στην οθόνη του υπολογιστή η οποία ομοιάζει με την δεύτερη σελίδα της φόρμας δεν είναι εικόνα της φόρμας αλλά είναι η οθόνη εισαγωγής της βάσης δεδομένων (data entry screen) όπως δημιουργήθηκε κατά την κατασκευή της φόρμας και την υλοποίηση της βάσης δεδομένων.
Οι τιμές των πεδίων που εμφανίζονται έχουν προέλθει από επεξεργασία της φόρμας (ICR & IWR και εφαρμογή λεξικών) και μπορούν να αλλάξουν από τον χειριστή (editable) πριν την τελική αποθήκευση τους.
Το σταθερό κείμενο όπως στην συγκεκριμένη εφαρμογή η περιγραφή των προϊόντων και οι κωδικοί των προϊόντων εκτυπώνονται στην φόρμα και εμφανίζονται αυτούσιοι και στην οθόνη εισαγωγής της βάσης δεδομένων.

 
Copyright 2017. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu